Liuotinpesuaineet autonpesussa

Autonpesussa käytetyt hiilivetypohjaiset liuotinpesuaineet – niiden hyödyt ja haitat.

Autonpesussa käytetään paljon hiilivetypohjaisia liuotinpesuaineita niiden erinomaisten liuotusominaisuuksien takia. Pesuaineet koostuvat tyypillisesti alifaattisista, nafteenisistä ja aromaattisista hiilivedyistä. Etenkin aromaattiset hiilivedyt ovat tehokkaita liuottimia, mutta ne myös aiheuttavat merkittävimpiä terveysvaaroja. 

Hiilivetypohjaiset liuotinpesuaineet luokitellaankin terveyshaittoja ja usein myös kroonisia terveyshaittoja aiheuttaviksi aineiksi. Herkästi syttyvinä ja ympäristölle vaarallisina aineina ne voivat aiheuttaa myös palo- ja räjähdysvaaroja sekä maaperän ja pohjaveden saastumisvaaran. Hiilivetyä pyritään korvaamaan uusiutuvilla ja turvallisemmilla liuottimilla. 

Pohjoisissa ilmanoloissa autot likaantuvat nopeasti ja niiden puhdistamiseen tarvitaan tehokkaita pesuprosesseja ja pesuaineita. Hiilivetypohjaiset liuottimet soveltuvat etenkin auton pintaan kertyvän bitumin, polttoainejäämien, öljyn ja tiesuolan muodostaman rasvaisen lian irrottamiseen.

Pesuprosessit ja altistumistavat

Liuotinpesuaine levitetään tyypillisesti pestävän auton pintaan noin 5–30 prosenttisesti laimennettuna mikroemulsiona. Pesuaine levitetään ohuena sumuna, ja sen annetaan vaikuttaa muutamia kymmeniä sekunteja. Tämän jälkeen pesuaine harjataan ja huuhdellaan vedellä. Pesuaine ja auton pinnalta liuennut lika valuvat veden mukana maaperään tai jätevedenkeräysjärjestelmään.

Pesuaineen levityksen aikana pesutilan ilmassa esiintyy merkittäviä määriä liuotinsumua ja aerosoleja. Tästä syystä pesutilan ilmanvaihtoon on kiinnitettävä erityistä huomiota, mutta pelkästään tämä ei riitä. Henkilökunnan on käytettävä henkilösuojaimia, sillä ilmassa esiintyvät liuotinhöyryt ja aerosolit pääsevät imeytymään työntekijän elimistöön hengityksen kautta ja voivat aiheuttaa vakavia terveyshaittoja.

Terveys- ja ympäristövaarat

Hiilivetypohjaiset liuotinpesuaineet aiheuttavat erilaisia liuotinainesairauksia, joista tunnetuimpia ovat erilaiset vaikutukset keskushermostoon. Yleisimpiä oireita ovat muun muassa epätavallinen väsymys, muistin- ja keskittymiskyvyn häiriöt, päänsärky, psyyken muutokset, ääreishermoston oireet ja huimaus. Joidenkin hiilivetyjen, kuten bentseenin, tiedetään myös altistavan  syöpäsairauksille. Tämän vuoksi hiilivetyjen kanssa työskenneltäessä tulee aina käyttää hengityssuojaimia sekä estää höyryjen kulkeutuminen esimerkiksi ilmanvaihtokanavien kautta muihin työtiloihin.

  • Autonpesussa käytettävä vesimäärä on tyypillisesti noin 2 000–2 500 litraa tunnissa. Pesu muodostaakin merkittävimmän osan pesu- tai polttoainejakeluaseman jätevesistä.
  • Pesussa käytettävät kemikaalit ovat ympäristöön päästessään haitaksi maaperälle ja pohjavedelle. Korkeina pitoisuuksina ne voivat aiheuttaa haittaa myös viemäriverkostossa sekä jätevesien puhdistusprosessissa.
  • Öljypitoisten vesien joutuminen yleiseen jätevesiverkostoon estetään oikein mitoitetun, luokan II öljynerottimen avulla. Erottimen toimintaa tulee tarkkailla, erottimeen kertyvä jäteöljy-liuotinseos poistaa riittävän usein ja toimittaa asianmukaisesti käsiteltäväksi vaarallisena jätteenä. Pesupaikalla tulee lisäksi olla näytteenotto- ja sulkukaivo ennen jäteveden johtamista yleiseen jätevesiverkostoon. Teollisten jätevesien laskeminen jätevesiverkostoon edellyttää aina toiminnanharjoittajan ja viemärilaitoksen välistä johtamissopimusta.

Työturvallisuus sekä vaarallisten kemikaalien varastointi ja käsittely

Hiilivetypohjaiset liuotinpesuaineet luokitellaan terveyshaittaa ja usein myös kroonista terveyshaittaa aiheuttaviksi aineiksi. Tästä syystä työnantajan tulee antaa työntekijöille riittävä perehdytys ja ohjeistus pesukemikaalien turvalliseen käyttöön, huolehtia terveystarkastuksista, käyttöturvallisuustiedotteiden esilläolosta sekä antaa työntekijöiden käyttöön tarvittavat henkilönsuojaimet ja valvoa niiden käyttöä.

Hiilivetypohjaiset liuotinpesuaineet ovat yleisesti syttyviä nesteitä ja ne voivat aiheuttaa palo- ja räjähdysvaaran. Tästä syystä niiden varastoinnissa ja käsittelyssä tulee huomioida kemikaaliturvallisuuslainsäädännön sekä räjähdysvaarallisiin tiloihin liittyvän lainsäädännön vaatimukset.

Yrittäjän tulee arvioida toimintaansa liittyvät räjähdysriskit, luokitella räjähdysvaaralliset alueet, kuten liuottimen annostelu- ja varastointipaikat sekä öljynerotin ja sen välitön ympäristö.

Lisäksi hänen tulee laatia räjähdyssuojausasiakirja. Hiilivetypohjaisten liuotinpesuaineiden kuljetuksessa tulee huomioida vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät VAK-määräykset.

Muista nämä!

1. Yrittäjän tulee huomioida työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuteen liittyvät asiat, kun pesussa käytetään hiilivetypohjaisia liuotinpesuaineita

2. Työntekijöiden tulee käyttää henkilönsuojaimia ja pesutilassa tulee olla riittävä ilmanvaihto.

3. Höyryjen kulkeutuminen muihin työtiloihin on estettävä.

4. Liuottimen käyttö voi aiheuttaa palo- ja räjähdysvaaran ja tämä tulee huomioida esimerkiksi työtavoissa ja laitevalinnoissa.

5. Hiilivetypohjaisten liuotinpesuaineiden käyttö edellyttää pesuissa muodostuvien jätevesien esikäsittelyltä asianmukaisia teknisiä ratkaisuja sekä niiden oikeaa käyttöä ja valvontaa.

6. Työnantaja vastaa aina työntekijöidensä turvallisuudesta.